Gallery >> Sarvodaya Day

<< Go back

Dr.V.R.Devika, Naina Shah and Vasantha Parthasharathy visited Sevalaya school, orphanage, old age home and goshala on Sarvodya Day. V.R.Devika gave a presentation on Gandhi for children and all three gave away prizes to children.